Hodeči mrtveci: zombijevska apokalipsa zdaj!

Mirt Komel

Povzetek:

Prispevek obravnava televizijsko serijo Hodeči mrtveci (2010–) in njen postapokaliptični svet kot alegorično reprezentacijo stanja našega sedanjega sveta. Članek je razdeljen na štiri vsebinske sklope: v prvem, ki nosi naslov Grozljivka preživetja, so razgrnjeni temeljni elementi preigravanja žanrskih konvencij, ki jih serija vpelje v razmerju do svojih filmskih in drugih predhodnikov; v drugem, Oko brez pogleda, je obravnavan paradoks zombijeve subjektivnosti, po kateri so zombiji zgolj konceptualna permutacija samih ljudi; v tretjem, Tostran druge strani, je podana povezava med postapokaliptičnim svetom, preplavljenim z zombiji, ter postkolonialnimi imperialnimi nekropolitikami; v četrtem in sklepnem, Vampir–kapital in zombi–delo, pa je podana kritika postindustrijske zombifikacije sveta, v katerem živimo danes.

Abstract:

The Walking Dead: Zombie-Apocalypse Now!

The contribution treats the TV-series The Walking Dead (2010-) and its post-apocalyptic world as an allegorical representation of our own actual world. The article is divided into four parts: in the first, entitled Survival Horror, the genre conventions that the series plays with in relation to its cinematic and other forerunners are given; in the second, Eye without a Gaze, such a paradox of zombie subjectivity is developed that the zombies become merely a conceptual permutation of humans themselves; in the third, Here of the Other side, a connection between the post-apocalyptic world overrun by zombies and post-colonial necropolitics is established; the fourth and final part, Vampire-Capital and Zombie-Work, offers a critique of post-industrial zombification of our own world.