V partnerskem sodelovanju z UL AGRFT naznanjamo novo rubriko FILMSKI IN TELEVIZIJSKI ŠTUDIJI – RECENZIRANO. V letniku revije bodo tako objavljeni trije recenzirani izvirni znanstveni članki v slovenskem in angleškem jeziku, s čimer KINO! postaja prva periodična platforma za recenzirane izvirne znanstvene objave v Sloveniji.


KINO!

ISSN 1854-9357
Naklada: 400.
Prva številka revije Kino! je izšla leta 2007.


Namen in področja raziskav

Kino! del svojega obsega namenja objavam aktualnih in sodobnih znanstvenih raziskav. Recenzirani del revije je posvečen izvirnim raziskavam na področju filmskih in televizijskih študijev z interdisciplinarnimi povezavami, ki lahko segajo na področja medijskih študijev, kulturologije, literarne vede, prevajalstva, pedagogike, sociologije, filozofije, psihologije, antropologije, zgodovine, umetnostne zgodovine, politologije, ekonomije in drugih relevantnih akademskih disciplin.


Bibliografske baze

COBISS.si
dLib.si


Etični standardi

Z vsemi, ki so vključeni v proces objave (avtorice in avtorji, uredniški odbor, recenzentke in recenzenti), se je treba dogovoriti o standardih pričakovanega etičnega ravnanja. Z namenom zagotavljanja visokih etičnih standardov Kino! od vse udeleženih pričakuje, da bodo spoštovali naslednje mednarodne standarde:

Avtorice in avtorji:

Avtorice in avtorji morajo potrditi, da so njihova besedila njihovo izvirno delo. Plagiatorstvo, podvajanje, potvarjanje in ponarejanje podatkov ter ponavljajoče se objave so prepovedani.

Avtorice in avtorji morajo potrditi, da njihova besedila še niso bila objavljena in tudi da niso trenutno v recenzentskem postopku pri drugem znanstvenem časopisu.

Če avtorice in avtorji navajajo delo drugih, morajo poskrbeti, da je to delo ustrezno navedeno oz. citirano, in identificirati vse vire, ki so vplivali na nastanek njihovega besedila.

Če avtorice in avtorji odkrijejo bistveno napako ali netočnost v svojem objavljenem delu, je njihova dolžnost nemudoma obvestiti urednika ali založnika revije in sodelovati z urednikom, da umakne ali popravi prispevek.

Avtorice in avtorji morajo razkriti morebitne konflikte interesov.

Uredniški odbor:

Uredniški odbor ne sme razkrivati informacij o prispelih besedilih.

Uredniški odbor je odgovoren za odločitve o objavi prispelih besedil.

Uredniški odbor si mora prizadevati za izpolnjevanje potreb bralcev in avtorjev.

Uredniški odbor mora besedila presojati izključno glede na njihovo intelektualno vsebino.

Uredniški odbor si mora prizadevati za nenehno izboljševanje kakovosti revije.

Uredniški odbor mora ohranjati integriteto akademskega delovanja.

Uredniški odbor mora razkriti morebitne konflikte interesov in preprečiti, da bi poslovne potrebe kakor koli vplivale na intelektualne in etične standarde delovanja.

Uredniški odbor mora biti vedno pripravljen objaviti popravke, pojasnila in opravičila ali umakniti objavljeno besedilo, kadar je to potrebno.

Recenzentke in recenzenti:

Recenzentke in recenzenti ne smejo razkrivati informacij o obravnavanih besedilih.

Recenzentke in recenzenti morajo uredniški odbor opozoriti na vse, kar bi bilo lahko razlog za zavrnitev objave obravnavanega besedila.

Recenzentke in recenzenti morajo besedila presojati izključno glede na njihovo intelektualno vsebino.

Recenzentke in recenzenti morajo objektivno oceniti besedila glede na njihovo izvirnost, pomembnost in relevantnost za znanstvena področja, ki jih pokriva revija.

Recenzentke in recenzenti morajo razkriti morebitne konflikte interesov.


Dostopnost recenziranih prispevkov

Odprti dostop je praksa zagotavljanja neomejenega spletnega dostopa do recenziranih znanstvenih člankov. S tem odprti dostop spodbuja raziskovanje in učenje. Z zmanjševanjem ovir, ki omejujejo dostop do znanstvenih spoznanj, odprti dostop povečuje možnost branja publikacij in prepoznavanja avtorjev za njihov prispevek na nekem področju in onkraj njega.

Vsi recenzirani članki v reviji Kino! so odprtodostopni, kar pomeni, da je ta vsebina brezplačno dostopna tako uporabnikom kot tudi njihovim ustanovam. Uporabniki lahko berejo, prenašajo, kopirajo, distribuirajo, tiskajo, iščejo celotno besedilo objavljenega dela ali objavijo povezavo do njega za kateri koli odgovoren namen, ne da bi za to morali pridobiti dovoljenje založnika ali avtorja. To je v skladu z Budimpeško pobudo za odprti dostop (BOAI).

Avtoricam in avtorjem se za recenzijo in objavo člankov v reviji Kino! ne zaračunava nobenih stroškov, članki pa so objavljeni na spletni strani revije takoj po izidu posamezne številke revije.


Avtorske pravice

Publikacije z odprtim dostopom omogočajo avtoricam in avtorjem, da obdržijo avtorske pravice za svoje članke. Izhajajo v skladu s pogoji licence Creative Commons, kar omogoča prost dostop, kopiranje in uporabo raziskav, če so avtorji in avtorice ustrezno citirani.

Objava odprtodostopnega dela se ne razlikuje od tradicionalne objave, kar se tiče pridobitve dovoljenja za uporabo vsebine drugih avtorjev.


Predložitev besedil

Kino! vabi avtorice in avtorje, da predložijo svoja še neobjavljena izvirna znanstvena besedila za presojo o objavi v reviji.

Avtorice in avtorji morajo prispevke oddati v elektronski obliki na urednistvo@e-kino.si. Za nadaljnja navodila se obrnite na odg. urednico revije.

Članki so lahko napisani v slovenskem ali angleškem jeziku, z dvojnim razmikom med vrsticami (tudi v opombah in bibliografiji). Članki ne smejo preseči dolžine 30.000 znakov s presledki.

Avtorice in avtorji morajo predložiti najmanj tri datoteke:

1. Spremno pismo

V spremnem pismu naj avtorice in avtorji na kratko pojasnijo, kako članek vsebinsko ustreza reviji Kino! in zakaj bo zanimiv za njeno bralstvo.

V pismu naj bodo navedeni tudi raziskovalci in strokovnjaki, ki so besedilo že prebrali in jih torej ni primerno kontaktirati kot potencialne recenzente.

2. Podatki o avtoricah in avtorjih:

Datoteka s podatki o avtoricah in avtorjih naj vsebuje:

– naslov članka
– imena avtoric in avtorjev in njihove inštitucionalne povezave
– kontaktne podatke (elektronski naslov, poštni naslov in telefonsko številko) avtorja, ki je odgovoren za korespondenco

3. Članek:

Datoteka z besedilom članka naj vsebuje:

– naslov članka
– povzetek (do 10 vrstic)
– ključne besede (največ 5)
– celotno besedilo članka vključno z bibliografijo

4. Slike in tabele

Morebitne slike in tabele je mogoče poslati bodisi kot del datoteke z besedilom članka bodisi kot ločene datoteke.

Pomembna informacija

Ob oddaji besedila morajo avtorice in avtorji potrditi, da njihovo besedilo ni v recenzentskem postopku pri drugi reviji oz. znanstvenem časopisu.

Datoteka z besedilom članka ne sme vsebovati nobenih informacij o avtorjih in avtoricah, saj gredo vsi članki skozi postopek dvojno slepe zunanje recenzije.


Recenzentski postopek

Namen recenzentskega postopka je zagotoviti visoko kakovost objavljenih besedil. Vsa prispela besedila pregledajo strokovnjaki z ustreznih raziskovalnih področij. Pri presoji upoštevajo njihovo izvirnost, verodostojnost in pomen ter pomagajo uredništvu pri odločitvi o objavi.

Pred objavo v recenziranem delu revije Kino! gredo vsi članki skozi postopek dvojno slepe zunanje recenzije, kar pomeni da so podatki o recenzentih in avtorjih med celotnim postopkom recenzije zaupni oz. anonimni.

Po predložitvi besedila obravnava urednik, in če je njegova preliminarna ocena pozitivna, prispevke pošlje v recenzijo strokovnjakom na relevantnem področju. Celoten postopek od predložitve besedila do objave je prikazan spodaj:

 

Ta proces praviloma ne traja dlje kot šest mesecev.


Recenzentska ekipa

Če vas zanima sodelovanje v recenzentskem postopku, kontaktirajte glavno urednico.


Navodila za oblikovanje dokumenta in citiranje virov

Avtorice in avtorje prosimo, da uporabijo predlogo revije Kino! in sledijo navodilom za oblikovanje dokumenta in citiranje virov, ki jih navajamo spodaj, pri pripravi končne verzije svojega besedila. Članke, ki ne bodo pripravljeni v skladu s temu navodili, bomo vrnili avtorjem.

Povezava do predloge revije Kino!.

– odstavki naj bodo obojestransko poravnani in razmik med vrsticami naj bo dvojen
– pisava naj bo Times New Roman, 12 v besedilu članka; vključno s seznamom literature in virov na koncu članka
– sprotne opombe v nogi naj bodo Times New Roman 10
– naslov članka in naslovi poglavij naj bodo v odebeljenem, podnaslovi poglavij pa v poševnem tisku
– uporabljajte odstavke z zamikom, le prvi odstavek razdelka je brez zamika

Citiranje v besedilu

Prva navedba vira v sprotni opombi v nogi naj vključuje iste podatke kot v seznamu literature. V primeru tiskanega vira naj navedba na koncu vsebuje še stran, na kateri se vir v originalu nahaja. (Navedba strani naj bo ločena z vejico, sledi okrajšava str., na koncu pika.)

Jackson, Robert H. 1992: »Juridical Statehood in Sub-Saharan Africa«. Journal of International Affairs, let. 46, št. 1, str. 1.

Vsaka naslednja ponovitev navedbe vira v sprotni opombi v nogi naj vključuje avtorjev priimek (brez začetnice imena, razen če so uporabljeni viri dveh ali več avtorjev z enakim priimkom) in letnico objave. Med priimkom in letnico ni vejice. Sledi številka strani, ki je od letnice ločena z vejico in okrajšavo str., ter pika.

Wendt 1999, str. 4.

Če se zaporedoma ponovi isti vir, naj bo v opombi v nogi naveden z Ibid. v poševnem. V primeru, da gre za vir, ki se nahaja na drugi strani, naj vključuje še stran. (Navedba strani naj bo ločena z vejico, sledi okrajšava str., na koncu pika.)

Ibid., str. 2.

Pri virih z dvema avtorjema priimka povežite z »in« (ne & ali /). Če je avtorjev več, navedite le priimek prvega avtorja in »et al.«.

Berger in Luckmann 1966.

Če navajate več virov, naj bodo ti ločeni s podpičjem.

Miller 1994a; Gordon 1976.

Viri istega avtorja naj bodo ločeni z vejico. Pri virih istega avtorja, ki so izšli v istem letu, uporabite a, b, c.

Keohane 1984, 1986.

Miller 1994a, str. 32, 1994b.

Če je pomembna letnica prvega izida publikacije, jo navedite takole:

Marx 1857/1973, str. 31.

Pri virih, ki še niso bili objavljeni, je treba navesti predvideno letnico objave, kar je treba tik pred objavo članka še enkrat preveriti.

Neobjavljeni podatki in zasebna komunikacija (intervjuji, korespondenca) morajo vsebovati začetnice in letnico. Pri intervjujih naj bo naveden tudi datum in intervjuji naj bodo navedeni v ločenem seznamu za bibliografijo.

Robinson 1989, pogovor N.N.

Intervju z N.N., 12. april 2006.

Vir spletnih gradiv navedite v opombi v nogi in v bibliografiji. Točen URL navedite v posebnem stavku, pred njim napišite Dostopno na:, za njim je treba navesti še datum zadnjega dostopa, ki je od povezave ločen s podpičjem in besedo pridobljeno.

Dostopno na: www.nature.com/onc/v18/n1/1234567.html; pridobljeno: 2. 3. 2022.

Seznam virov

Viri so navedeni po abecednem redu avtorjev. Primeri:

Knjige:

Knjige enega avtorja:

Comolli, Jean-Louis. 2013: Film proti spektaklu & Tehnika in ideologija. Ljubljana: Društvo za širjenje filmske kulture KINO!.

Knjige dveh ali več avtorjev:

Altvater, Elmar in Mahnkopf, Birgit. 2000: Grenzen der Globalisierung: Ökonomie, Ökologie und Politik in der Weltgesellschaft. Münster: Westfälisches Dampfboot.

Zborniki:

Rittberger, Volker, ur. 1993: Regime Theory and International Relations. Oxford: Clarendon Press.

Poglavja v zbornikih:

Smith, Charles A. 2007: »Judicialization: The Key to European Unification and Expansion«. V: Stivachtis, Yannis, ur. The State of European Integration. Burlington, VT: Ashgate Publishers, str. 127–139.

Znanstveni članki:

Tiskani znanstveni časopisi:

Jackson, Robert H. 1992: »Juridical Statehood in Sub-Saharan Africa«. Journal of International Affairs, let. 46, št. 1, str. 1–16.

Vnaprejšnje spletne objave:

Ziai, Aram. 2010: »German development policy 1998–2005: the limits of normative global governance«. Journal of International Relations and Development vnaprejšnja spletna objava 30. maj, doi:10.1057/jird.2009.33.

Spletne izdaje znanstvenih časopisov:

Hoffmann, Stanley. 2003b: »America Goes Backward«. The New York Review of Books, let. 50, št. 10. Dostopno na: http://www.nybooks.com/articles/16350; pridobljeno 2. 3. 2022.

Časopisni članki:

Tiskane izdaje:

Daalder, Ivo in Lindsay, James M. 2003: »American Empire, Not ‘If’ but ‘What Kind’«. The New York Times, 10. maj, str. 10.

Spletne izdaje:

Cooper, Robert. 2002: »Why We Still Need Empires«. The Guardian Unlimited, 7. april. Dostopno na: http://www.guardian.co.uk/Archive/Article/0,4273,4388915,00.html; pridobljeno 2. 11. 2003.

Članki v revijah:

Kaplan, Robert. 2003: »Supremacy by Stealth: Ten Rules for Managing the World«. The Atlantic Monthly, julij/avgust, str. 65–83.

Elliott, Michael. 2002: »The Trouble With Saving the World«. Time, 30. december, str. 108.

Pinkerton, Nick. 2020: »Inside Man«. Film Comment, let. 56, št. 3, str. 36–40.

Članek s spletne strani:

Guarneri, Michael. 2019: »Pedro Costa: Keeping The Flame Alive«. Dostopno na: www.debordements.fr/Pedro-Costa-2019; pridobljeno 29. 2. 2020.

Referati in prispevki iz zbornikov konferenc:

Szakolzai, Arpád. 1994: »Thinking Beyond the East-West Divide: Patocka, Faucault, Hamvas, Elias, and the Care of the Self«. Firence: European University Institute, EUI Working Papers in Political and Social Sciences, št. 94/2.

Navajanje filmov v besedilu:

Pri prvi omembi filma, naslov navedite poševno v slovenskem prevodu, v oklepaju pa izviren naslov in letnico, ki naj bosta ločena z vejico.

Portret mladenke v ognju (Portrait de la jeune fille en feu, 2019)

Če bi želeli poudariti še avtorja, ta zasede mesto za izvirnim naslovom v oklepaju.

Portret mladenke v ognju (Portrait de la jeune fille en feu, Céline Sciamma, 2019)

Ob vsaki naslednji omembi navedite samo slovenski prevod naslova – poševno.

Portret mladenke v ognju

Navajanje drugih del v besedilu:

naslov študije, revije, zbornika, monografije … : poševno
naslov članka, poglavja, eseja … : v narekovajih (»«)