Prispevek predstavlja poglede tridesetih srednješolskih učiteljev in učiteljic (vključenih v projekt Razumevanje filma) na filmsko vzgojo. Vprašalniki, ki so jih učitelji izpolnili v maju 2018, so poizvedovali po prednostih ter ovirah vključevanja filmske vzgoje v pouk, pa tudi po metodah filmske vzgoje in izobrazbi učiteljev na tem področju. Večina učiteljev (70 %) meni, da film močno motivira učence za ob/ šolsko delo. Pomembno se jim zdi, da dijaki spoznavajo film kot sodobno umetnost (27 %), da jih ozavešča o globalnih socialnih problemih (23 %) in da je uporabno sredstvo medpredmetnega povezovanja (23 %). Filmsko vzgojo najpogosteje izvajajo v obliki pogovora, vodene razprave (37 %), kot učenje ob ogledu filmskih odlomkov (23 %), ali pa jo navezujejo na pouk literature (23 %). Učitelji, zajeti v pričujočo raziskavo, kot temeljno oviro za uveljavljanje filmske vzgoje v slovenskih šolah dojemajo odsotnost teh vsebin v učnih načrtih (50 %), v veliko manjši meri pa pomanjkanje ustrezne opreme ter ustrezne izobrazbe izvajalcev programa (13 %). Šestdeset odstotkov vprašancev je izjavilo, da se na področju filmske vzgoje pred vključitvijo v projekt niso izobraževali niti neformalno usposabljali, 23 % vprašancev pa se je s filmsko vzgojo srečalo v srednji šoli.

Integralna verzija besedila se nahaja v tiskanem KINU!