Namen članka je opozoriti na protipravno delovanje MOL v spregi s fantaziji napredka naklonjeno liberalno javno sfero. Za izhodišče članek vzame najpogostejše miskoncepcije glede Roga, ki jih po korakih dekonstruira in obrne proti njim samim. V izpeljavi argumentacije se hkrati postopoma vrača v tranzicijsko preteklost, kjer Rog že pred 25 leti nastopa kot osrednji objekt montaže neoliberalne doktrine v procese načrtovanja in koncepcijo javne oblasti oziroma javnega interesa. Ta doktrina v na videz raznolikih podobah, a kontinuirano in jasno vodi k 19. januarju 2021. Obenem članek izpostavlja ključna mesta in načine, kako se ta doktrina uspešno sreča z liberalnim diskurzom lokalne javnosti, ki je deklarativno sicer neredko kritičen do kapitala ter v splošnem priznava humanistične smotre kot najvišje vrednote. Splošna teza, ki ji članek sledi, je torej ta, da za obči uspeh neoliberalne prostorske politike v teh okoliščinah ne zadostuje surova moč kapitala sama, ampak mora biti ta nujno podkrepljena z idejo javnega interesa (javna oblast) ter liberalno ideologijo (meščanska javnost). Rušitev Roga pod taktirko Mestne občine Ljubljana lahko tako razumemo kot simbolni zaključek dobe, ko je liberalni diskurz še moral vzdrževati fasado kritike do oblasti in kapitala.

Besedilo je na voljo v pdf obliki:

      Republika res privata-Barsi_Pecar-KINO_no_43_44_2021