Kar neko delo loči od drugega, je način, kako aktualizira specifično strukturo z njenimi značilnimi elementi. Analiza filma Srečen kot Lazzaro (Lazzaro felice, 2018) je tako lahko le analiza konstantnega dopolnjevanja dveh vrst naracije, ki sovpadeta z dvema oblikama temporalnosti v filmu. Po eni strani naracija sledi razvoju likov skozi vpetost v različne produkcijske načine – fevdalizem izolirane Inviolate/kapitalizem moderne Italije. Značilno za like prve vrste naracije je njihova navezava na materialnost v vseh njenih oblikah: liki se starajo, imajo potrebe, drug drugega izkoriščajo … so na kratko rečeno določeni z vnanjostjo pogojev, v katere so potisnjeni. Če bi pripoved ostala zavezana prvi, bi v bistvu dobili dokaj klasično naracijo kontinuitete dominacije skozi različne oblike in spregi le teh z različnimi oblikami zamejitve pogleda: če je ideološko matriko včasih vzpostavljala cerkev, jo zdaj šola, policija … Če so te včasih z biči gnali na njivo, zdaj podpišeš pogodbo.

Srečen kot Lazzaro (Lazzaro felice, Alice Rohrwacher, 2018)

Na drugi strani stoji lik Lazzara, glavni protagonist filma, ki to v bistvu ni, saj je za razliko akterjev prvega tipa popolnoma abstrakten: nima staršev, potreb, za razliko od vseh ostalih likov se ne stara in predvsem nikogar ne dominira. Konkretnost akterjev prvega tipa na drugi strani sovpade z dvosmerno obliko dominacije: biti dominiran in dominirati obenem. Nihče izmed njih ni zgolj dominiran; če ne drugega se občasno izživlja nad nekim drugim predstavnikom tlačanskega razreda, prav tako pa prihaja do občasnih majhnih transgresij v razmerju do svojih nadrejenih. Struktura oblasti tako, z izjemo Lazzara, ki izpolni vsak ukaz, nima enotne smeri, je kompleksna.

Lahko rečemo, da Lazzaro v svoji popolni abstraktnosti opravlja dvojno funkcijo: po eni strani deluje kot vezni člen celotne pripovedi, po drugi strani pa vanjo prinaša plejado metafor in alegorij v funkciji zatrditve opozicije med nadzemeljsko nedolžnostjo in pokvarjenostjo ljudi, vpetih v pokvarjenost konkretnih okoliščin, opozicijo, ki se skozi pripoved nadalje klišejsko preslika na polarnost med idiličnostjo narave in sprijenostjo človeških odnosov. V prvem koraku opozicija med nedolžnostjo in pokvarjenostjo; ker je nedolžnost moralna kategorija, v drugem koraku moralizacija narave.

To preslikavo na več mestih centrira figura volka. Ta je, ker požre le to, kar mu njegova nepokvarjena vrojena potreba zapoveduje, radikalno nedolžen. Po drugi strani  pa se zasanjanim in zavedenim tlačanom kaže kot vir vseh tegob, ki so jih s svojim lastnim ravnanjem v resnici proizvedli sami. Figuro dopolnjujejo marelična drevesa kot podoba sadov, ki nam jih narava ponuja sama od sebe, brez primesi pokvarjenosti družbenih odnosov in navsezadnje figura različnih plevelov in zeli, ki jih Lazzaro najde na vsakem kotičku, celo na dnu industrijskih kanalov in v ciganskih taborih, da bi tako še enkrat pokazal človeštvu, kako se resnična svetost ne skriva v dominaciji, ampak v skromnosti in uglašenosti z darujočo naravo. Takšna struktura seveda nujno deluje na način mistifikacije: ko se po eni strani kaže kot usmerjena k »avtentičnem«, tj. prvinsko naravnem življenju, definiranem kot svoboda od pokvarjenih prisil družbe, dejansko deluje kot njihova afirmacija. Lazzaro je v svoji odmaknjenosti od sveta, izenačeni s potopitvijo v naravo, navsezadnje idealen suženj, ki izpolni vsak ukaz, medtem ko je narava na drugi strani, zaradi svoje utemeljitve v nadsvetnem, zvedena na moralno abstrakcijo. Namesto pogoste figure volka v meniški kuti tako dobimo meniha, ki se oblači v volka; v spregi s prikazom različnih oblik dominacije in navezavo na aktualno tematiko, kot je na primer prizor obrnjene dražbe, v kateri begunci tekmujejo, kdo bo svojo delovno silo prodal za manj, pa prejmemo kritiko, podano na način lepodušniškega jadikovanja nad pokvarjenostjo vseh, predvsem pa aktualnih oblik družbenosti. V zadnji instanci se tako film izteče v jalov poskus slavljenja življenja na način, da ga izprazni vsake vsebine, njegovih materialnih pogojev. Z drugimi besedami: tako, da ga zvede na abstrakcijo in v celoti ukine.